การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล20200407090015
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256320200401150050
มาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-1920200309145115
นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-1920200305112214
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256320200207132917
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256320200107140949
CRD มีความประสงค์จะหาผู้ร่วมงานเก็บขนขยะ20191214162153
CRD ประกาศขายที่ดินหนองเขียวซอย 2 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 12-3-48 ไร่20191214093339
การประกวดราคาจัดจำหน่าย เศษเหล็กของบริษัท20191211234327
วันหยุดบริษัทประจำปี 256320191202145608
CRD ประกาศขายที่ดิน ในโครงการบ้านริมใต้สายธาร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 1-3-19 ไร่20191128081904
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)20191113164123
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 256220191111172656
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)20191111172203
CRD เข้าร่วมเสวนา จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย”20191109092852
Previous
123456
Next