ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)

ชื่อย่อหุ้น: CRD

- THB

เปลี่ยนแปลง : - ( - )

ราคาสูงสุด                  -

ราคาต่ำสุด                  -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     -

มูลค่า (พันบาท)           0

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+