การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256220190218111235
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 256120190218105217
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)20190218104807

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)

sp-harmonic18 กุมภาพันธ์, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19013882...
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)20190218104119

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

sp-harmonic18 กุมภาพันธ์, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .zip...
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โครงการ Holiday Inn Express and Holiday Inn Resort, Samui20190211025614

CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โครงการ Holiday Inn Express and Holiday Inn Resort, Samui

sp-harmonic11 กุมภาพันธ์, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19010600...
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน20190131013103
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารแบบครบวงจร20190122012150
วันหยุดบริษัทประจำปี 256220190121010837

วันหยุดบริษัทประจำปี 2562

sp-harmonic21 มกราคม, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19004883...
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โรงแรมรติ ลานนา (ส่วนขยาย)20181130010346
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256220181114140515

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

sp-harmonic14 พฤศจิกายน, 20180 comments
ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เรื่องการเผยแพร...
PreviousNext