เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ20190131150044
เชียงใหม่15/01/2019

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไปทางกายภาพในการทำงาน ในหน่วยงาน/โครงการ
• เสนอแนะและจัดทำแผนงานความปลอดภัยในหน่วยงาน/โครงการที่รับผิดชอบ
• ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนดไว้