การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256220190218111235
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 256120190218105217
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)20190218104807
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)20190218104119
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โครงการ Holiday Inn Express and Holiday Inn Resort, Samui20190211025614
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน20190131013103
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารแบบครบวงจร20190122012150
วันหยุดบริษัทประจำปี 256220190121010837
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โรงแรมรติ ลานนา (ส่วนขยาย)20181130010346
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256220181114140515
ศึกษาดูงาน Canton Fair 2018 ที่ Guangzhou ประเทศจีน20181101162707
การประกวดราคาและเสนอราคาซื้อยานพาหนะของบริษัท20181101090106
Previous
1234
Next