นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 บาท ปัจจุบันบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175 ล้านบาท บริษัทดำเนินกิจการในด้านรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไป โรงงาน/คลังสินค้า โรงแรม/รีสอร์ท ระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบประปา ระบบไฟฟ้าแรงสูง และงานโยธาอื่น ๆ

นักลงทุนสัมพันธ์

Untitled Document
Untitled Document
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,998    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 31.07    
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/04/2561 ประเภท : IPO
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 161,350,000 32.27
2.  นายกนก ศรีกนก 74,900,000 14.98
3.  นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 52,500,000 10.50
4.  นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ 37,450,000 7.49
5.  นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 21,500,000 4.30
6.  นายสุรพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.50
7. นายวิทยา เลาหเจริญยศ 5,184,300 1.04
8. นายพิชัย โอทยากุล 4,800,000 0.96
9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 4,272,100 0.85
10.  นางศิริวรรณ ยศศักดา 3,400,000 0.68
11.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,298,900 0.66
12.  นายอภิรัฐ ดวงใจ 2,820,000 0.56
13.  นายไมตรี สุนทรวรรณ 2,800,000 0.56
14.  นายปัณณ์ณธีร์ สุขอนันต์ 2,600,000 0.52
รวม 27 หัวข้อข่าว
วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
12 ก.ค. 2561 18:16 รับงานก่อสร้างใหม่ รายละเอียด
17 พ.ค. 2561 17:49 รับงานก่อสร้างใหม่ รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 08:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 08:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2) รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 08:47 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
27 มี.ค. 2561 17:38 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
19 มี.ค. 2561 13:00 รับงานก่อสร้างใหม่ รายละเอียด
20 ก.พ. 2561 17:14 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข) รายละเอียด
19 ก.พ. 2561 20:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
19 ก.พ. 2561 20:09 การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียด
19 ก.พ. 2561 20:03 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) รายละเอียด
19 ก.พ. 2561 20:03 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
07 ก.พ. 2561 12:46 รับงานก่อสร้างใหม่ รายละเอียด
19 ม.ค. 2561 17:57 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
27 ธ.ค. 2560 17:25 รับงานก่อสร้างใหม่ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2560 17:23 ประกาศวันหยุดบริษัท ประจำปี 2561 รายละเอียด
20 ธ.ค. 2560 17:20 ชี้แจงการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 13:20 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) (แก้ไข) รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 12:31 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25610(F45-2) รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 12:31 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560(F45-2) รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 12:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) รายละเอียด
03 พ.ย. 2560 08:43 รับงานก่อสร้างใหม่ รายละเอียด
04 ต.ค. 2560 12:52 นโยบายการนำส่งงบการเงินของบริษัท รายละเอียด
04 ต.ค. 2560 12:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
04 ต.ค. 2560 12:52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2) รายละเอียด
04 ต.ค. 2560 12:52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) รายละเอียด
04 ต.ค. 2560 08:49 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: CRD เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รายละเอียด

เอกสารเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
Criteria for agenda proposition and nomination of director For the Annual General Meeting of Shareholders 2019
Proposal of Agenda for Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (Form 1)
Proposal of Director Nomination for Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (Form 2)
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (แบบ ก)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (แบบ ข)
เอกสารงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559
นโยบายการนำส่งงบการเงินของบริษัท
งบการเงินรายปี 2559
เอกสาร การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 / Document Annual General Meeting of Shareholders Year 2018
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น TH
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น TH
รายงานประจำปี 2560TH
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 (สิ้นสุด 31 ธ.ค 2560) TH /
แบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) TH /
งบการเงิน ไตรมาส 1/2561 TH /
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 (สิ้นสุด 31 มี.ค 2561) TH /